C4532X7R1H685MT000N

nhà chế tạo TDK
Một phần số C4532X7R1H685MT000N

Những khu vực khác